Algemene voorwaarden

 

1.     Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onderhavige voorwaarden, die er integraal onderdeel van uitmaken en die voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Deze aankoopvoorwaarden van de klant worden niet geacht door ons te zijn aanvaard, tenzij wij met de klant uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn prijzen, brochures, catalogi of voorstellen niet bindend en kunnen ze op elk ogenblik worden gewijzigd of verbeterd. Een overeenkomst komst slechts tot stand na schriftelijke orderbevestiging van onzentwege. Indien bestellingen worden uitgevoerd zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord omtrent de prijs, gelden de prijzen van de datum van bestelling.

3.     Behoudens uitdrukkelijke andersluidende mededeling zijn de in elke schriftelijke bevestiging, overeenkomst of ander document vermelde leveringstermijnen louter indicatief en verbinden ons niet. Eventuele laattijdige levering kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de directe en voorzienbare schade met een maximum van 2,5% van de waarde van de overeenkomt. Wijzigingen van de bestelling betekenen automatisch dat de indicatieve leveringstermijnen kunnen worden verlengd. Bij laattijdige betaling van voorschotten kan de levering worden opgeschort en kunnen de indicatieve leveringstermijnen worden verlengd.

4.     Alle goederen en materialen blijven onze eigendom tot het ogenblik van hun volledige betaling. Tot zolang en zonder onze schriftelijk toestemming is het de klant ten strengste verboden de goederen te vervreemden of te verpanden, ze als borg te gebruiken of ze op enige andere manier wettelijk of fysiek over te dragen.

5.     Alle bestelde goederen en materialen worden geleverd af fabriek/magazijn De Pinte. Deze goederen en materialen worden aanvaard op de plaats van aflevering. Ze worden vervoerd op risico van de klant, zelfs wanneer is overeengekomen dat wij voor het vervoer zorgen, het organiseren of op enige andere manier bij het vervoer zijn betrokken. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen. De klant staat ervoor in dat alle voorzorgen zijn genomen en aan alle voorwaarden is voldaan om de goederen op het door ons vermelde tijdstip in ontvangst te nemen. Alle schade die wordt veroorzaakt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de klant. 

6.     Indien de klant weigert om de levering in ontvangst te nemen, ons het leveren onmogelijk maakt of de inontvangstneming wezenlijk vertraagt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden via een schriftelijke kennisgeving aan de klant (zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of andere formaliteiten zijn vereist) en wordt de overeenkomst vanaf de datum van voornoemde schriftelijke kennisgeving geacht te zijn ontbonden wegens contractbreuk door de klant en is een schadevergoeding verschuldigd. Onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen, wordt deze schadevergoeding forfaitair vastgesteld op ten minst 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw.

7.     Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de aan de klant meegedeelde prijzen exclusief alle door enig overheid geheven belastingen, taksen of andere lasten die wegens de verkoop of aankoop van de goederen en materialen eventueel zijn verschuldigd. De klant alleen is aansprakelijk voor de betaling van deze belastingen, taksen of lasten en indien ze aan ons worden aangerekend of rechtens door ons moeten worden betaald, verbindt de klant zich ertoe ze onverwijld aan ons terug te betalen.

8.     Alle facturen zijn betaalbaar op het op onze facturen vermelde bankrekeningnummer. Alle facturen moeten volledig worden betaald zonder enige korting of aftrek voor bankkosten. Het betrokken bedrag moet op onze bankrekening beschikbaar zijn op de factuur vermelde vervaldatum. In geval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een wettelijke en conventionele rente van 1% per maand of gedeelte van een maand aangerekend vanaf de vervaldatum. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits wij hem hiertoe een aangetekende ingebrekestelling sturen.

9.     Bij niet betaling op de vervaldatum wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van 125€ ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt dezelfde wettelijke en conventionele rent op van 1% per maand of gedeelte van een maand. De onvoorwaardelijke betaling van het volledige factuurbedrag of een gedeelte ervan geldt als aanvaarding van onze factuur.

10.  In geval van niet-betaling op de vervaldatum en na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling, wordt de klant geacht ernstige contractbreuk te hebben gepleegd en kunnen wij er te allen tijde voor opteren om de overeenkomst te ontbinden wegens voornoemde contractbreuk. De klant moet van deze ontbinding in kennis worden gesteld via e-mail. In dat geval laat de klant ons toe de goederen en materialen terug te halen waar zij zich bevinden, en is de klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% - verhoogd tot 75% in geval van maatwerk – van de totale aankoopprijs exclusief btw, onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en dienovereenkomstig een schadevergoeding te eisen.

11.  In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden alle door de klant verschuldigde bedragen (ongeacht of ze op dat ogenblik betaalbaar zijn) van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 

12.  De klant verbindt zich ertoe op het ogenblik van aflevering de door ons geleverde goederen, materialen en verpakkingen aan een visuele controle te onderwerpen. Alle tekorten en zichtbare schade moeten op de vrachtbrief worden vermeld. De klant moet bovendien zonder vertraging en ten laatste binnen drie (3) dagen na aflevering aan Luminello een kopie van voornoemde vrachtbrief bezorgen, samen met gedetailleerde informatie in geschreven vorm over de tekorten en/of zichtbare schade, met inbegrip van bewijs van deze tekortkomingen. 

13.  De bewijslast met betrekking tot verborgen gebreken rust op de klant. Indien de door ons geleverde goederen en materialen verborgen gebreken vertonen, moet de klant ons daarvan schriftelijk (en aangetekend) op de hoogte stellen binnen 1 maand na vaststelling van dit gebrek door de klant. Deze schriftelijke kennisgeving moet een redelijk gedetailleerde omschrijving van de aard van het verborgen gebrek en eveneens bewijs van dit gebrek bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verborgen gebrek indien de klant op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel of aan de richtlijnen waarvan de klant op de hoogte was.

14.  Wij zijn enkel aansprakelijk wanneer het verborgen gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van aflevering van de goederen. Elke aanspraak op garantie op grond van een gebrek aan overeenstemming vervalt bij beschadiging tijdens de verwerking, de montage of het onderhoud, bij verandering en/of herstel door de klant of door derden. Een aanspraak op garantie vervalt eveneens indien de geleverde goederen niet zijn gemonteerd of verwerkt, gebruikt of geïnstalleerd volgens onze voorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant die de levering vergezelden en waarvan de klant verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. In de zin van dit artikel kan er geen sprake zijn van een verborgen gebrek als het gebrek op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst de klant bekend was of redelijkerwijs niet onbekend kon zijn.

15.  In geval van een zichtbaar gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek waarvan wij conform onze voorwaarden in kennis zijn gesteld, heeft de klant enkel het recht om van ons het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te verlangen. Wij beslissen daarbij volledig naar eigen goeddunken over de keuze tussen herstel en vervanging. Naast de kosten die strikt aan het herstel of de vervanging zijn verbonden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige andere kosten, transportkosten, installatiekosten, uitgaven, schadevergoedingen of enige andere financiële verplichtingen die op enige wijze met het gebrek aan overeenkomst van d goederen of materialen of alle eventuele gevolgen ervan te maken hebben. Elke andere, door het dwingende recht opgelegde aansprakelijkheid is, voor zover toegelaten door dit dwingende recht, beperkt tot het door onze verzekering gedekte bedrag. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde goederen, waardoor onze maximale verplichtingen zouden worden overschreden.

16.  Door bij ons een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant onherroepelijk met betrekking tot die bestelling en de overeenkomt die eruit voortvloeit, dat hij gebonden is door de algemene voorwaarden. Indien mocht blijken dat een artikel van onderhavige voorwaarden voor enige reden ongeldig is, blijven de overige artikelen van onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.

17.  De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd om uitspraak te doen over elke betwisting tussen ons en de klant. Deze bevoegdheidsclausule geldt voor alle soorten procedures, met inbegrip van kortgedingprocedures of procedures om voorlopige of bewarende maatregelen te verkrijgen.